BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

Mục đích của Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp này là đưa ra các quy định, nguyên tắc, nội dung và hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề quản lý Qũy trong Công ty Cổ phần quản lý Qũy Quốc Tế (IFMC) nhằm đảm bảo đạt được những tiêu chuẩn cao nhất về trình độ chuyên môn, đạo đức và mức độ hoạt động cũng như đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội nói chung, Nhà đầu tư và Qúy khách hàng nói riêng.

Mục đích của Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp này là đưa ra các quy định, nguyên tắc, nội dung và hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề quản lý Qũy trong Công ty Cổ phần quản lý Qũy Quốc Tế (IFMC) nhằm đảm bảo đạt được những tiêu chuẩn cao nhất về trình độ chuyên môn, đạo đức và mức độ hoạt động cũng như đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội nói chung, Nhà đầu tư và Qúy khách hàng nói riêng.

Mục đích của Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp này là đưa ra các quy định, nguyên tắc, nội dung và hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề quản lý Qũy trong Công ty Cổ phần quản lý Qũy Quốc Tế (IFMC) nhằm đảm bảo đạt được những tiêu chuẩn cao nhất về trình độ chuyên môn, đạo đức và mức độ hoạt động cũng như đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội nói chung, Nhà đầu tư và Qúy khách hàng nói riêng.