CBTT Thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Quốc tế xin được thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty, cụ thể như sau:

-           Miễn nhiệm chức danh Q.Tổng giám đốc của Bà Nguyễn Kim Nguyên kể từ ngày 20/03/2019

-           Bổ nhiệm Ông Vũ Minh Đức là Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 20/03/2019.

 

Trân trọng!"