Luôn đảm bảo tính trung thực, khách quan, công bằng và minh bạch

Khi hoạt động nghề nghiệp của mình, người hành nghề quản lý quỹ trong các lĩnh vực khác nhau cần thể hiện tính khách quan của họ trong các hoàn cảnh khác nhau. Bất kể dịch vụ hay quyền hạn như thế nào, người hành nghề quản lý quỹ cũng cần bảo vệ tính chính trực khi làm việc hoặc cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và giữ tính khách quan trong những đánh giá của họ. Người hành nghề quản lý quỹ phải công bằng, trung thực trong tư tưởng và không có xung đột về lợi ích

      Cần tránh các mối quan hệ dẫn đến sự thành kiến, thiên vị hoặc bị ảnh hưởng của những người khác có thể dẫn đến vi phạm tính khách quan.

      Người hành nghề quản lý quỹ có nghĩa vụ đảm bảo tôn trọng tính khách quan đối với các quan hệ cá nhân liên quan đến dịch vụ chuyên nghiệp.

      Người hành nghề quản lý quỹ không nên nhận quà hoặc tặng quà, dự tiệc chiêu đãi hoặc mời chiêu đãi đến mức có thể làm ảnh hưởng đáng kể tới các đánh giá nghề nghiệp hoặc tới những người họ cùng làm việc. Qùa tặng hoặc chiêu đãi là quan hệ tình cảm cần thiết nhưng người hành nghề quản lý quỹ nên tránh các trường hợp có thể ảnh hưởng đến tính chính trực, khách quan dẫn đến tai tiếng nghề nghiệp