Quản lý Quỹ đầu tư

 

 Thành lập và quản lý các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước

 Sản phẩm Quỹ do IFMC triển khai bao gồm:

        Quỹ đầu tư chứng khoán

        Quỹ đầu tư và kinh doanh trái phiếu

        Quỹ đầu tư bất động sản

        Các quỹ đầu tư thành viên và công chúng khác